Rabu, 16 Maret 2011

DASAR-DASAR AQIDAH ISLAMIYAH (5).

BAB IV IBADAH
Ibadah adalah nama yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah baik berupa perkataan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi.
Banguna n ibdah mesti tegak di atas dua prinsip :
1.Ikhlash
2.Mengikuti Rasul
BAB V PEMBAGIAN TAUHID
1.Tauhid Rububiyah
Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan-Nya seperti; menciptakan,memeberi rezki,menghidupkan,mematikan ,mentadbir (mengatur) serta meyakini bahwa Dia Raja diraja dan Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2,Tauhid Uluhiyyah.
Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dengan beribadah (hanya kepada-Nya) ,baik ibadah yang nampak dan tersembunyi berupa perkataan dan perbuatan seperti berdoa,bernadzar,menyembelih,khauf (takut),Raja(harap) ,tawakal,Raghbah,rahbah,dan inabah.Ini semua merupakan topik da’wah seluruh Rasul.
3.Tauhid asma washifat.
Mentapkan (nama dan sifat) yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan ditetapkan oleh Rasul-Nya dalm sunnah-sunnahnya .Kita menetapkan nama dan sifat tersebut sesuai dengan yang layak bagi Allah tanpa tahrif (menyimpangkan),ta’thil (meniadakan),takyif (membagaimanakan),dan tamtsil (menyerupakan ).
(Dialihbahasakan dari kutayyib Abwaabul Mukhtasharah fil ‘aqiydah karya syaikh Ahmad bin Muhammad al ‘atiyq disertai sedikit penjelasan oleh Abu Huzaimah al Munawiy,kitab asli dapat diakses dan didownload di : http://www.ktibat.com/showsubject-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-495.html)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar